Mediatorzy

 

Mediacje

 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

 

Mediacje w sprawach cywilnych

 

określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005, Nr 172 poz. 1438). Mediacja ma ułatwić dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, a jednocześnie skutecznie udzielać ochrony prawnej podmiotom - stronom postępowania. W drodze mediacji można rozstrzygnąć spór cywilnoprawny poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda taka będzie miała moc prawną ugody sądowej, po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 18315 k.p.c). Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywać też będzie bieg przedawnienia (art. 123 § 1 k.c). Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego i nie prowadzi listy takich mediatorów. Wybór osoby mediatora pozostawiono stronom. Wyjątek wprowadzono tylko w tych przypadkach, gdy do mediacji kierować strony będzie sąd. W tych sprawach sąd, dla przyspieszenia postępowania może wyznaczyć mediatora (art. 183 9 k.p.c). Mediatorem w sprawach cywilnych może być każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający w pełni z praw publicznych (art. 183 2 § 1 k.p.c). Organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy mediatorów, a informacje o listach stałych mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazują prezesowi sądu okręgowego (art. 183 2 § 3 i 4 k.p.c). Mediatorami mogą być również osoby wskazane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno -konsultacyjne, zgodnie z art. 436 § 3 k.p.c.

 

 

 

STALI MEDIATORZY

Kwestie dotyczące wpisu na listę stałych mediatorów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.).

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

  1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.),
  2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji,
  3. ukończyła 26 lat,
  4. zna język polski,
  5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę stałych mediatorów powinna przedłożyć:

  • oświadczenie i wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w  Nowym Sączu  o wpis na listę stałych mediatorów (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 rok Dz.U. 2016 poz. 122),
  • oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w punktach 1 - 5,
  • oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 5, osoba ubiegająca się o wpis składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
  • kopie dokumentów potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, którymi są: informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji, spis wydanych publikacji na temat mediacji, opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji, dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację.

( oświadczeń nie składa wnioskodawca wpisany już na listę stałych mediatorów przez prezesa innego sądu okręgowego)

 

Do  wniosku o wpis na listę stałych mediatorów  należy dołączyć  opłatę skarbową w kwocie 10 zł (ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2015r. poz. 783)  płatną w kasie  Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1 (Ratusz), parter, pokój nr 5; lub  na konto  Urzędu Miasta Nowego Sącza numer rachunku: ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531;

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

Koordynator do spraw mediacji: SSO Mieczysław H. Kamiński.

 

 

Informacje dla kandydatów na mediatorów

Mediatorów wpisuje i skreśla Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

 

Dokumentację w przedmiocie wpisania na listę mediatorów składa się w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu  - pokój 235 (II piętro)  lub za pośrednictwem poczty na adres:

Prezes Sądu Okręgowego

ul. Pijarska 3

33-300 Nowy Sącz

 

W przypadku, gdy składane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone.

Osoba do kontaktu: Helena Nosal - specjalista ds. adm.  tel. 18-44-82-101, adres  e-mail: hnosal@nowysacz.so.gov.pl lub sekretariatprezesa@nowysacz.so.gov.pl

 

 


Wniosek o wpis

Oświadczenie

Lista mediatorów stałych

Lista mediatorów przekazana Prezesowi Sadu Okręgowego w Nowym Sączu

 

 

 

Mediacje w sprawach karnych

 

 

Kwestie dotyczące postępowania mediacyjnego oraz instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych regulowane są przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych - Dz.U. z dn. 25 maja 2015r., poz. 716.

 

Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona instytucja, która:

- zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka;

- zapewnia przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez osoby spełniające warunki, o których mowa w § 4 pkt 1-7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015r.  w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych - Dz.U..2015r. 716:

- posiada warunki organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie postępowania mediacyjnego,

- została wpisana do wykazu.

 

Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona osoba, która:

- posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonyc w tych przepisach,

- korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- ukończyła 26 lat.

- zna język polski w mowie i piśmie,

- nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

- daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,

- została wpisana do wykazu.

 

Osoba, która ubiega się o wpisanie do wykazu mediatorów w sprawach karnych powinna przedłożyć następujące dokumenty:

1. wniosek o wpis do wykazu mediatorów w sprawach karnych,

2. kserokopię dowodu osobistego,

3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

4. odpis dokumentów potwierdzających umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

5. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności prawnych

6. oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie

 

Od wniosku o wpis do wykazu mediatorów w sprawach karnych należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 10 zł (ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2015r. poz. 783)  płatną w kasie  Urzędu Miasta Nowego Sącza,

Rynek 1 (Ratusz), parter, pokój nr 5;

lub  na konto  Urzędu Miasta Nowego Sącza

numer rachunku: ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz:

33 1050 1445 1000 0023 5299 0531;

 

 

Wniosek

Załącznik 1

Załącznik 2


Lista mediatorów

 

Mediacje w sprawach nieletnich

 

określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591)

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która:

1.ukończyła 26 lat

2.korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych

3.biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie;

4.posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;

5.posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich;

6.daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków;

7.odbyła szkolenie dla mediatorów.

8.została wpisana do wykazdu prowadzonego w Sądzie Okręgowym

Prezes Sądu Okręgowego wpisuje do wykazów instytucję lub osobę wyrażającą gotowość do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego po stwierdzeniu spełnienia określonych przpisami warunków.

 

wniosek w sprawach nieletnich

 

Lista mediatorów Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

Lista mediatorów

 

Ulotki

 Klauzula Informacyjna

 

Rejestr zmian dla: Mediatorzy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-24
Publikacja w dniu:
2018-09-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-24
Publikacja w dniu:
2018-09-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-21
Publikacja w dniu:
2012-02-21
Opis zmiany:
b/d