Rozporządzenie Rady (WE) 4/2009

 

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) 4/2009

Z dniem 18.06.2011r. w państwach członkowskich Unii Europejskiej, podlega stosowaniu Rozporządzenie Rady (WE) 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz.UE L z dnia 10 stycznia 2009r. Nr 7.1).

 

ZASIĘG TERYTORIALNY

Państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Luxemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Rumunia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.

 

Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć do wniosku o uzyskanie alimentów na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) 4/2009 (w przypadku gdy adres dłużnika jest znany):

 

1.    podanie wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu (pobierz),

wniosek wierzyciela (formularz załącznik VI do rozporządzenia - dwie wersje językowe). Należy wypełnić część B, punkty 7-14 (pobierz wniosek w następującym języku: polskim, oraz kraju w którym przebywa dłużnik angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim oraz druk pełnomocnictwa, greckim, hiszpańskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim). Wnioski można również pobrać ze strony internetowej Europejskiego Atlasu Sądowniczego w sprawach cywilnych i handlowych.

instrukcja wypełniania załącznika VI (pobierz)

 

3.    wyciąg z orzeczenia w postaci formularza określonego w załączniku nr I lub II do rozporządzenia - sporządzony przez sąd, który wydał orzeczenie, na pisemny wniosek wierzyciela (wzór wniosku - pobierz),

4.    odpis orzeczenia zasądzającego alimenty z adnotacja o datach prawomocności i wykonalności  (dla celów obrotu zagranicznego),

5.    wykaz zaległości alimentacyjnych (pobierz w wersji polskiej, oraz w kraju którym przebywa dłużnik angielskiej, francuskiej greckiej, hiszpańskiej, niemieckiej, niderlandzkiej, włoskiej, słowackiej, szwedzkiej,

 

Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć do wniosku o podjęcie szczególnych działań (tj. wniosek o poszukiwanie dłużnika) na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) 4/2009, jeżeli adres dłużnika nie jest znany:

1.    podanie wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu (pobierz),

w podaniu należy podać jak najwięcej informacji dot. dłużnika:

imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia dłużnika, PESEL, numer ubezpieczenia społecznego, numer paszportu, zawód, numer telefonu, ostatni znany adres zamieszkania dłużnika za granicą, miejscowość w której prawdopodobnie przebywa, obecny lub poprzedni pracodawca za granicą, informacje na temat posiadanego przez dłużnika majątku za granicą, nazwiska i adresy członków rodziny oraz wskazać wszystkie inne informacje, które mogłyby być przydatne do ustalenia adresu dłużnika, można także dołączyć fotografię dłużnika,

2.    odpis wyroku zasądzającego alimenty (kserokopia),

3.    informacja, czy zachodzi niebezpieczeństwo, że poinformowanie osoby, której dane się zbiera, może zaszkodzić skutecznemu odzyskaniu należności alimentacyjnych.

 

Przydatne linki:

http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/alimenty/

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/mo_information_pl.htm

 

 

Rejestr zmian dla: Rozporządzenie Rady (WE) 4/2009