Informacja o mediacji

M E D I A C J A

 

Na czym polega mediacja ?

Jest to próba rozwiązania sporu w sposób ugodowy i satysfakcjonujący zaangażowane strony. Pomoc w tym świadczy mediator, neutralna wobec stron osoba trzecia, posiadająca specjalne przygotowanie do tego, by pomóc zrozumieć jakie podłoże sporu oraz istotne interesy każdej ze stron, które warunkują możliwość osiągnięcia porozumienia, a także na jakiej płaszczyźnie może nastąpić zbliżenie stanowisk. Może dotyczyć sporów powstałych w wyniku każdego popełnionego przestępstwa i czynu zabronionego, popełnionego przez nieletniego wszelkich konfliktów małżeńskich lub rodzinnych oraz spraw cywilnych, pracowniczych i gospodarczych, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Z reguły jest prowadzona w formie sesji - rozmów stron w obecności mediatora, może również odbywać się w formule indywidualnych spotkań mediatora ze stronami konfliktu, szczególnie w tej jego fazie, gdy z uwagi na zbyt duży poziom negatywnych emocji, brak jest możliwości wspólnego spotkania.

 

Jakie standardy obowiązują w procesie mediacji ?

Mediacja opiera się na :

- Zasadzie dobrowolności uczestnictwa, wynikającej z chęci osiągnięcie porozumienia w sporze oraz swobody wyboru mediatora przez strony konfliktu. Zgoda w tych zakresach musi być utrzymana do końca postępowania. Z tej przyczyny najlepiej jest podjąć taką próbę jeszcze przed wszczęciem sprawy sądowej, wówczas wszystkie kwestie związane z zakresem, miejscem, wyborem mediatora oraz czasem trwania mediacji zależą od umowy pomiędzy stronami sporu.

- Zasadzie neutralności mediatora oraz miejsca prowadzenia mediacji. Mediator w całym procesie mediacyjnym zachowuje bezstronność, nie narzuca żadnych rozwiązań, ale i nie dąży do osiągnięcia celu w postaci porozumienia pomiędzy stronami, ugoda stanowi efekt wypracowany przez same strony. Mediacja jest prowadzona w taki sposób, aby ewentualna nierównowaga stron nie miała wpływu na jej przebieg i ostateczny wynik.

- Zasadzie pełnej kontroli stron, to strony decydują o wszystkich istotnych elementach mediacji, jej zakresie, ilości sesji, ugodzie i jej treści.

- Zasadzie pełnej poufności, brak możliwości wykorzystania informacji w innego rodzaju postępowaniach

 

Jakie są zalety mediacji ?

Mediacja:

- Prowadzi do ostatecznej likwidacji sporu - orzeczenie sądowe autorytatywnie rozstrzyga spór, ale nie zawsze go rozwiązuje w sposób akceptowany przez strony, co sprawia, że nie znikają problemy stanowiące przyczynę konfliktu.

- Istotnie skraca czas konfliktu - eliminując konieczność prowadzenia postępowań sądowych, poddawania się długotrwałym, sformalizowanym, rygorystycznym i nie zawsze zrozumiałym procedurom, prowadzenia dowodów, wnoszenia środków odwoławczych od wydanych orzeczeń, prowadzenia egzekucji. W przypadku mediacji umownej wola stron jej czas trwania, w przypadku mediacji wynikającej z postanowienia sądu, sprawach nieletnich nie powinna trwać dłużej niż 6 tygodni, na w pozostałych sprawach, nie powinna trwać dłużej niż miesiąc, jednak na zgodny wniosek stron może być przedłużona

- Daje możliwość kontroli nad efektem końcowym - orzeczenie sądu jest wydawane przez organ państwa wykonujący jego konstytucyjne uprawnienie wymierzania sprawiedliwości i nie zawsze pozwoli zrealizować interes strony sporu.

- Znacznie obniża koszty „obsługi" sporu - koszt mediacji stanowi wynagrodzenie mediatora, koszty wynikające z postępowania sądowego są związane z uiszczeniem opłaty sądowej związanej z wniesieniem sprawy lub składaniem środków odwoławczych ( w sprawach cywilnych i gospodarczych 5% wartości roszczenia / inna kwota wynikająca z przepisów ), kosztami postępowania dowodowego - opinie biegłych lub instytutów naukowych, kosztami pomocy prawnej - wynagrodzenia pełnomocników, kosztami egzekucyjnymi.

- Przerywa bieg przedawnienia roszczenia - co oznacza, że wszczęcie i prowadzenie mediacji nie stanowi ryzyka braku późniejszej możliwości dochodzenia żądania na drodze sądowej.

- Zatwierdzona przez sąd ugoda mediacyjna ma moc ugody sądowej - co oznacza, że nie można się z niej wycofać w sposób dowolny, a w przypadku braku chęci jej realizacji w przypadkach nadających się do egzekucji wynikających z niej obowiązków być zaopatrzona w klauzulę wykonalności i być realizowana na drodze przymusu państwowego przez organ egzekucyjny.

 

Jak poddać się mediacji i jaki jest jej przebieg ?

Mediacja sądowa - następuje z inspiracji sądu lub stron, w toku toczącego się postępowania sądowego, ale zawsze za zgodą stron postępowania, sąd kierujący strony na mediację w postanowieniu wskazuje mediatora w pierwszej kolejności wybranego zgodnie przez strony, a w przypadku braku takiego wyboru wedle swego wskazania , doręczając mu postanowienie. Po jego otrzymaniu mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin miejsce spotkania. Wyjaśnia im zasady i przebieg postępowania mediacyjnego oraz ustala, czy strony wyrażają zgodę na mediację. W sprawach karnych mediator po otrzymaniu postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji, kontaktuje się z podejrzanym/oskarżonym oraz pokrzywdzonym i wyjaśnia im cele postępowania mediacyjnego, jak również informuje o przysługujących uprawnieniach. Jeżeli skierowani na mediację potwierdzają chęć udziału w niej, wybierają sposób jej prowadzenia w postaci bezpośredniej wspólne spotkanie albo pośredniej bez osobistego kontaktu. W tym ostatnim mediator spotyka się z każdym z uczestników na osobności, przekazując, w zakresie uzyskanej zgody, stanowiska i oczekiwania co do warunków ugody. Protokół z mediacji nie zawiera żadnych informacji co do stanowisk stron, a także ich oceny przez mediatora, zaś informacji z mediacji nie można przekazywać osobom trzecim.

Jeżeli mediacja kończy się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą strony podpisują, mediator przekazuje sądowi protokół wraz z ugodą, a także doręcza odpis protokołu stronom. Sąd bada zgodność ugody z prawem i zasadami współżycia społecznego, a także ustala czy nie zmierza do obejścia prawa i czy jest zrozumiała i nie zawiera sprzeczności, a w przypadku braku zastrzeżeń zatwierdza ją. Zatwierdzona ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie. Jeśli ugoda której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej. W przypadku braku ugody, sprawa wraca na drogę postępowania sądowego i strony mogą dochodzić swoich praw w tym postępowaniu.

 

Mediacja w sprawach cywilnych ->pobierz

Mediacja w sprawach karnych->pobierz

Mediacja w sprawach nieletnich ->pobierz

 

Rejestr zmian dla: Informacja o mediacji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-02
Publikacja w dniu:
2017-05-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-02
Publikacja w dniu:
2017-05-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-02
Publikacja w dniu:
2017-05-02
Opis zmiany:
b/d